Toimiluvan myöntäminen OKM/2017/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079
Asia
Hyväksytään Helsingin Montessori-yhdistys ry:n perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Helsingin Montessori -yhdistys ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteen 2 mukaisesti
Vaikutukset
Esityksellä on jonkin verran taloudellisia vaikutuksia. Helsingin Montessori-yhdistys ry:n ylläpitämässä koulussa on aloittavia luokka-asteita, jonka perusteella hakijalla on oikeus saada opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 11 §:n mukaista tukea toiminnan aloittamiseen. Alustavan arvion mukaan oppilasmäärä syksyllä 2017 on noin 40, jolloin kustannukset vuonna 2017 olisivat noin 110 000 euroa. Menoerä voidaan maksaa valtion talousarvion momentilta 29.10.30 (Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen