Valtioneuvoston asetus LVM/2017/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Sarlin, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342052
Asia
Asetuksella muutetaan merenkulun ympäristönsuojelusta annettua valtioneuvoston asetusta (76/2010) vastaamaan lailla 275/2017 merenkulun ympäristönsuojelulakiin tehtyjä muutoksia sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä ja siihen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (MARPOL 73/78) liitteisiin tehtyjä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017 samanaikaisesti MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteiden muutosten, niiden voimaansaattamisesta annettujen lakien ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (275/2017) voimaantulon kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Muutosten voimaantulon Suomessa arvioidaan parantavan meriympäristön tilaa. Muutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Suomen elinkeinoelämälle ja vaikutukset viranomaistoimintaan ovat vain vähäisiä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen