Valtioneuvoston asetus LVM/2017/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien ja merenkulun ympäristönsuojelun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Sarlin, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342052
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (MARPOL 73/78 -yleissopimus) liitteisiin tehdyt muutokset. Lisäksi asetuksessa säädetään muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien (270/2017, 271/2017, 272/2017, 273/2017 ja 274/2017) ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (275/2017) voimaantulosta. Eduskunta on hyväksynyt muutokset 14 päivänä maaliskuuta 2017 (HE 3/2017 vp; EV 11/2017 vp), ja tasavallan presidentti on vahvistanut lait 5 päivänä toukokuuta 2017. Valtioneuvoston asetus ja eduskunnan vastaukseen sisältyneet lait tulevat Suomen osalta voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017. Merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain 2 a luku tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten ja uudistetun V liitteen voimaansaattamisesta sekä muutosten ja uudistetun liitteen lainsäädännön alan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien ja merenkulun ympäristönsuojelun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Vaikutukset
Muutosten voimaantulon Suomessa arvioidaan parantavan meriympäristön tilaa. Muutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Suomen elinkeinoelämälle ja vaikutukset viranomaistoimintaan ovat vain vähäisiä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen