Valtioneuvoston asetus MMM/2017/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudelle 2017

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Jukka Ränkimies, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162488
Asia
Valtioneuvosto antoi 16.3.2017 hallituksen esityksen HE 21/2017 eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen 23.5.2017. Sillä muutettiin maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain koulumaitotukea koskevia säännöksiä vastaamaan uudistettua Euroopan unionin lainsäädäntöä. Samalla lakiin lisättiin oppilaille jaettavaksi tarkoitetuille hedelmille ja vihanneksille myönnettävän Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvan tuen käyttöönottoa ja täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Jatkossa nämä järjestelmät muodostavat yhtenäisen koulujakelutuen. Sen tarkoituksena on edistää terveellisiä ruokailutottumuksia tukemalla kyseisten tuotteiden kulutusta kouluissa ja päiväkodeissa. Markkinajärjestelylain nojalla säädettäisiin valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2017. Samassa yhteydessä kumottaisiin koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista annettu valtioneuvoston asetus (314/2013). Asetusehdotus liittyy esitykseen valtion vuoden 2017 lisätalousarvioksi. Se ehdotetaan kuitenkin annettavaksi ennen lisätalousarvioesityksen hyväksymistä, jotta koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanon käynnistämiselle 1.8.2017 lukien jäisi riittävästi aikaa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudelle 2017 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Koulujakelutuki rahoitetaan EU:n varoista. Suomelle on myönnetty asetuksen (EU) 2016/795 liitteen perusteella maitotuotteille 3 824 689 euroa ja hedelmille ja vihanneksille 1 599 047 euroa lukuvuotta kohden, jolloin rahoitus jakautuu kahdelle budjettivuodelle. Esitykseen valtion vuoden 2017 lisätalousarvioksi on sisällytetty ehdotus määrärahan lisäyksestä (1,1 milj. euroa) koulujakelutukea varten momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki, arviomääräraha). Lisäys tarvitaan lähinnä hedelmien ja vihannesten hankintaan. Momentille jo sisältyvän koulumaitotukeen varatun määrärahan arvioidaan riittävän. Vuoden 2017 talousarviossa momentille on budjetoitu määrärahaa yhteensä 540 miljoonaa euroa, josta EU-markkinatukien osuus on 5 miljoonaa euroa (EU:n yksityisen markkinoinnin tuki 1,2 miljoonaa euroa ja koulumaitotuki 3,8 miljoonaa euroa). EU-rahoitteisten liitännäistoimenpiteiden rahoitus on tarkoitus osoittaa momentille 30.20.46 (EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen, siirtomääräraha 3 vuotta). Momentille ehdotetaan lisättäväksi kouluvuoden 2017/2018 tarpeisiin yhteensä 500 000 euroa (josta 150 000 euroa hedelmiin ja vihanneksiin sekä 350 000 euroa maitoon liittyviin liitännäistoimenpiteisiin). Vastaavat EU:lta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Tukea arvioidaan syyslukukaudella 2017 maksettavan maitotuotteille enintään 2 500 000 euroa ja hedelmille ja vihanneksille enintään 1 549 047 euroa. Liitännäistoimenpiteitä arvioidaan maksettavan maitotuotteiden osalta enintään 100 000 euroa ja hedelmien ja vihannesten osalta enintään 50 000 euroa. Näiden lisäksi maksettaisiin arvonlisäveron osuus, joka ei ole oikeutettu EU-tukeen. ALV:n osuus maksettaisiin momentille 30.20.46 vuoden 2016 kolmannessa lisätalousarviossa osoitetusta kokonaan kansallisesta määrärahasta. Tämän määräksi arvioitaisiin enintään 36 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen