Valtioneuvoston selonteko YM/2017/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2017 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

VNS 7/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Merja Turunen, Ympäristöneuvos p.+35 8295250301
Asia
Suunnitelmassa asetetaan vuodelle 2030 kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite sekä määritellään millä toimin tavoite saavutettaisiin. Tavoitteen asettamisessa lähtökohtana on EU:n vähintään 40 %:n päästövähennystavoite vuodelle 2030. Suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria eli erityisesti liikenteen, maatalouden, erillislämmityksen, jätehuollon, työkoneiden sekä teollisuuskaasujen päästövähennystoimia. Suunnitelmassa tarkastellaan näiden lisäksi myös poikkileikkaavia toimia kuten kulutuksen aiheuttamia päästöjä sekä alue- ja paikallistason toimia päästöjen vähentämiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
Vaikutukset
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi myös muut päästöt pienenevät suunnitelman mukaisilla toimilla. Perinteisten ilmansaastepäästöjen vähenemisen kautta saadaan parempi ilmanlaatu ja sen myötä positiivisia terveysvaikutuksia. Suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa on lisäksi otettu huomioon vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen sekä luonnonvarojen käyttöön. Osa vaikutuksista voi esiintyä maankäyttösektorin puolella. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Merkittävimmät kansantaloudelliset vaikutukset syntyvät biopolttoaineiden tuotannosta ja käytöstä. Vaikutukset jäävät kuitenkin vuoden 2030 tasolla suhteellisen pieniksi verrattuna muuten ennakoituun talouskasvuun. BKT-vaikutus verrattuna perusskenaarioon arvioidaan olevan -0,6 % vuonna 2030. Biopolttoaineiden tuotannon ja käytön aiheuttamat valtiontaloudelliset vaikutukset on otettu huomioon vuoden 2016 hyväksytyssä energia- ja ilmastostrategiassa. Erillisten päästövähennystoimien kustannustehokkuutta on arvioitu, jolloin on havaittu että suunniteltujen toimien yksikkökustannukset vaihtelevat varsin paljon. Taloudellisia vaikutuksia on arvioitu mallilaskelmilla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen