Valtioneuvoston asetus STM/2017/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Elina Kotovirta, Neuvotteleva virkamies p.029 5163713
Asia
Asetukseen ehdotetaan tehtäväksi neljä muutosta: Ensinnä YK:n huumausainetoimikunnan yleisistunnon 16.3.2017 päätöksen mukaisesti siirrettäisiin 5 ainetta huumausaineasetuksen sisäisesti seuraavasti: U-47700 ja butyyrifentanyyli vuoden 1961 yleissopimuksen listalle I sekä etyylifenidaatti, metiopropamiini (MPA) ja MDMB-CHMICA vuoden 1971 yleissopimuksen listalle II. Toiseksi siirretään saman YK:n päätöksen mukaisesti valtioneuvoston asetuksesta kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista huumausaineasetukseen 5 ainetta 4-metyylietkatinoni (4-MEC), etyloni, pentedroni, 5F-AKB-48 (5F-APINACA) ja 5FUR-144 (XLR-11) vuoden 1971 yleissopimuksen listalle II. Nämä YK:n päätöksen alaiset aineet ovat olleet jo aiemmin kansallisella tasolla valvonnassa joko huumausaineina tai kuluttajamarkkinoilta kiellettyinä psykoaktiivisina aineina. Aineet siirretään kansallisesti kiellettyjen huumausaineiden liitteestä IV sekä kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteestä huumausaineasetuksen liitteisiin I ja II. Kansainvälisesti valvontaan otettujen aineiden haitallisuuden on arvioinut Maailman terveysjärjestö WHO. U-47700 ja butyyrifentanyyli ovat synteettisiä opioideja, jotka muistuttavat huumausaineeksi luokiteltua morfiinia. Yliannosteltuna opioidit voivat aiheuttaa kuolemaan johtavan hengityslaman. Etyylifenidaatti ja metiopropamiini (MPA) ovat amfetamiinin kaltaisia aineita. Etyloni, pentedroni ja 4-MEC ovat synteettisiä katinoneja. Katinonit ovat sukua kat-huumeen (catha edulis) vaikuttavalle aineelle. Tunnetuimpia muuntohuumekatinoneja Suomessa on huumausaineeksi luokiteltu MDPV. MDMB-CHMICA, 5F-AKB-48 ja 5FUR-144 ovat synteettisiä kannabinoideja, jotka vaikuttavat kannabiksen tavoin. Verrattuna kasviperäiseen kannabikseen synteettisiin kannabinoideihin liittyy merkittäviä lisäriskejä. Nyt luokiteltavat synteettiset kannabinoidit ovat merkittävästi kannabista voimakkaampia ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa. Kolmanneksi siirrettäisiin aiemmin kansallisesti huumausaineeksi luokiteltu akryloyylifentanyyli asetuksen liitteestä IV liitteeseen III, koska Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 25.9.2017 päätöksen aineen valvontaan ottamisesta uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta tehdyn päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti. Neljänneksi asetuksella lisättäisiin huumausaineluetteloon (liite IV) kansallisesti 12 uutta ainetta: 2-fluorifentanyyli, 3-fluorifentanyyli, 4-kloori-isobutyyrifentanyyli (4Cl-iBF), 4-fluori-isobutyyrifentanyyli (4F-iBF), 3-fenyylipropanoyylifentanyyli, bentsodioksolifentanyyli, bentsoyylifentanyyli, karfentaniili, syklopentyylifentanyyli, syklopropyylifentanyyli, metoksiasetyylifentanyyli ja tetrametyylisyklopropaanifentanyyli. Huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdan e-alakohdan ja 3 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan määritellä huumausaineeksi sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten EU:n neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja. Kansallisesti luokiteltavaksi esitettävät aineet ovat voimakkaita synteettisiä opioideja, jotka muistuttavat rakenteeltaan läheisesti huumausaineeksi luokiteltua kipulääke fentanyyliä. Uusien, valvonnan ulkopuolella olevien fentanyylijohdannaisten saatavuus saattaa houkutella erityisesti opioidien väärinkäyttäjiä kokeiluun tai käyttöön. Fentanyylit ovat erittäin vaarallisia, koska käyttöannokset ovat pieniä, tarkka annostelu on vaikeaa ja yliannoksesta seuraa hengenvaarallinen hengityslama. Aineita markkinoidaan siten, ettei myytävän tuotteen sisällöstä tai puhtaudesta ole varmuutta tai siten, että niitä myydään aivan toisina tuotteina tai aineina. Tästä voi aiheutua myös tahattomasti henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita. Kansallisesti luokiteltavaksi esitettävät aineet ovat terveydelle vaarallisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita. Aineet ovat huumausainelain 3e §:n mukaisesti terveysvaikutuksiltaan ja farmakologisilta ominaisuuksiltaan huumausaineeksi rinnastettavissa olevia aineita, jotka väärinkäytettynä aiheuttavat huumausaineeksi luokiteltujen aineiden kaltaisia haittoja. Aineet eivät ole YK:n tai EU:n yhteisen huumausainevalvonnan piirissä, mutta niitä kontrolloidaan useissa Euroopan maissa. Aineet on ilmoitettu Euroopan huumausaineiden ja niiden seurantakeskuksen (EMCDDA) varhaisen varoituksen järjestelmään ja niitä on ollut Euroopassa saatavilla tai niitä on havaittu väärinkäytössä myös Suomessa. Näiden muutosten lisäksi korjattaisiin asetuksen liitteistä sekä suomeksi että ruotsiksi joidenkin aineiden kirjoitusasua. Aineiden nimeämisessä ei ole yhtä kansainvälistä standardia. Tästä syystä EU:n tai YK:n luokittelupäätöksessä saatetaan käyttää hieman erilaista merkitsemistapaa kuin kansallisesti on käytetty. Kansalliset asiantuntijat arvioivat tapauskohtaisesti jokaisen aineen suomenkielisen ja ruotsinkielisen merkitsemistavan esimerkiksi kansainvälisesti yleisimmäksi katsotun nimeämistavan mukaan. Tarvittaessa aineen nimeä saatetaan myös asetuksessa myöhemmin muuttaa riippuen siitä mikä nimi tai merkitsemistapa vakiintuu käyttöön. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 13 päivänä marraskuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä mainituilla aineilla ei ole lääketieteellistä tai teollista käyttöä, joten esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. YHTEISKUNNALLISET: Esityksellä kielletään ns. muuntohuumeita niiden päihdekäytön ehkäisemiseksi ja huumevalvonnan tehostamiseksi. Muuntohuumeiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kieltäminen ei estä aineiden käyttöä kokonaan, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen