Ulkoasiainministeriön päätös

« Raha-asiainvaliokunta 28.9.2017 13.00

Ulkoasiainministeriö

Suomen sijoitus Maailmanpankin kansainvälisen rahoitusyhtiön (IFC) alle perustettavaan Finland- IFC Blended Climate Finance -rahastoon

Ministeri
Kai Mykkänen

Esittelijä
Pekka Hirvonen, Lähetystöneuvos p.029 5351407

Asia
Esitetään, että Suomi tekee sijoituksen Maailmanpankin kansainvälisen rahoitusyhtiön alle perustettavaan Finland-IFC Blended Climate Finance –ohjelmaan 114.000.000 eurolla, josta maksetaan 68.000.000 euroa vuonna 2017, ja 46.000.000 euroa viimeistään 30.6.2019. Ohjelman kesto on 25 vuotta, jonka aikana sekä sijoitettu pääoma että sijoitustuotot maksetaan takaisin Suomelle. Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Corporation, IFC) on kehitysmaiden yksityistä sektoria rahoittava Maailmanpankkiryhmän osa. Lainojen, välirahoituksen ja takuiden myöntämisen lisäksi se tekee suoria pääomasijoituksia kehityskelpoisiin yrityksiin kehitysmaissa. Suomen rahoittaman ilmastorahaston tavoitteena on luoda markkinoita, katalysoida innovatiivisia sijoituksia ja houkutella yksityistä pääomaa yksityisen sektorin ilmastohankkeisiin kehitysmaissa. Rahasto tulee rahoittamaan pelkästään ilmastohankkeita kehitysmaissa. Ohjelman kohdemaat ovat pääsääntöisesti köyhimmät maat. Rahasto ei myönnä lahjarahaa vaan tekee laina-, takuu- ja pääomasijoitusmuotoisia sijoituksia. Kaikilla ohjelman rahoitusinstrumenteilla on ennakkoarvioon perustuva tuotto- ja palaumaodote. Hallinnollisesti ohjelma toimii siten, että IFC tekee investointipäätökset ulkoasianministeriön kanssa laaditussa hallinnointisopimuksessa ja ohjelmadokumentissa määriteltyjen raamien mukaisesti ja raportoi ohjelman edistymisestä vuosittain ulkoasiainministeriölle.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Suomen sijoitus rahastoon on 114.000.000 euroa. Tarkoitukseen kohdennetaan 114.000.000 euroa vuoden 2017 talousarvion (täydentävä esitys 18.11.2016) määrärahasta momentilta 24.30.89 (Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset). 68.000.000 euroa maksetaan vuonna 2017, ja 46.000.000 euroa viimeistään 30.6.2019. Ohjelman kesto on 25 vuotta, jonka aikana sekä sijoitettu pääoma 114.000.000 euroa että sijoitustuotot on määrä maksaa takaisin Suomelle. Salkun alkaessa tuottaa, sijoitustuottoja ja pääoman takaisinmaksuja suoritetaan Suomelle vuosittain, alustavasti vuodesta 2019 lähtien. Tilastokeskus on 12.9.2017 Ulkoasianministeriölle antamassaan arviossa päätynyt siihen, että ko. rahasto-ohjelma voidaan lukea rahoitustaloustoimeksi (finanssisijoitukseksi) kansantalouden tilinpidossa.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet
  1. IFC RaVa muistio

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.