Ohjelmat SM/2017/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Sisäministeriö

Esitys Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston ohjelmakauden 2014–2020 Suomen kansallisten ohjelman muuttamisesta

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Pauliina Eskola, Neuvotteleva virkamies p.029 5488263
Asia
Esitys koskee EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston Suomen kansallisen ohjelman muuttamista. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen. Rahastolle on laadittu ohjelmakauden 2014–2020 kattava, rahaston perustamisasetuksen edellyttämä kansallinen ohjelma. Sisäisen turvallisuuden rahaston kansallisen ohjelman muutostarve johtuu syyskuussa 2017 Euroopan komission Suomen ohjelmaan myöntämästä 8,1 miljoonan euron rahoituksesta ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevan rahoitusvälineen erityistoimeen kolmen meriveneen hankkimiseksi. Komission myöntämä rahoitus tulee sisällyttää kansalliseen ohjelmaan ohjelman muutoksena. Euroopan turvallisuustilanteen heikkenemisen johdosta kansallista ohjelmaa esitetään samalla tarkennettavaksi siten, että ohjelma mahdollistaa aiempaa laajemmin terrorismin ja radikalisoitumisen torjuntaan liittyvät toimet. Lisäksi ohjelman rakennetta selkeytetään yhdistämällä tiettyjä toimia.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy esityksen sisäisen turvallisuuden rahastoa koskevan Suomen kansallisen ohjelman 2014–2020 muuttamisesta ja päättää sen toimittamisesta Euroopan komissiolle ja valtuuttaa sisäministeriön tekemään kansalliseen ohjelmaan vähäisiä tarkistuksia mikäli komission kanssa käytävät neuvottelut niitä edellyttävät (RV).
Vaikutukset
TALOUDELLISET: (mom. 12.26.98 ja 26.01.24) ISF-rahaston EU-rahoituksen perusosuus ohjelmakaudella 2014–2020 on 55,15 milj. euroa. Rahastoon sisältyy lisäksi erityistoimia koskeva rahoitus, johon komissio on myöntänyt lisärahoitusta 8,1 milj. euroa. Lisärahoitus on myönnetty kolmen meriveneen hankkimiseen. Rahoituksen ehtona on, että veneet tulee tarvittaessa luovuttaa Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin käyttöön vähintään neljäksi kuukaudeksi vuosittain. Virastot osoittavat valtion kansallista rahoitusta hankkeisiin omien määrärahojensa puitteissa. Kansallisesta rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelun yhteydessä. Toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Komissiolta saatavat tulot budjetoidaan momentille 12.26.98 ja arvioidut vuosittaiset maksatukset momentille 26.01.24. Määräraha on kehyksen ulkopuolista rahoitusta. Sisäministeriö tulee ehdottamaan täydentävään talousarvioesitykseen vuodelle 2018 ja Julkisen talouden suunnitelmaan JTS (kehykseen) vuosille 2019–2022 ohjelmamuutoksen aiheuttamat muutokset.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen