Hallituksen esitys TEM/2017/156

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi avaruustoiminnasta ja löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta

HE 157/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Marjaana Aarnikka, Kaupallinen neuvos p.+35 8295062122
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen sekä lain yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki avaruustoiminnasta. Laki avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta (616/1970) esitetään kumottavaksi ja löytötavaralakiin (778/1988) esitetään tehtäväksi ehdotetusta uudesta laista johtuva tarkistus. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi avaruustoiminnasta ja löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotettu laki avaruustoiminnasta on uusi. Lailla pantaisiin kansallisesti täytäntöön YK:n avaruussopimusten määräysten mukaiset Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet. Yksityisen avaruustoiminnan kehittyessä lainsäädännössä on tarpeen asettaa toiminnan lainmukaisuuden, turvallisuuden ja liiketoimintamahdollisuudet takaavat puitteet. Toimijoiden oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden määrittely laissa selkeyttää alan toimintaa ja hallinnollisia menettelytapoja. Esitetyllä lailla valtion vastuuta rajoitettaisiin säätämällä toiminnanharjoittajan vahingonkorvausvastuusta ja valtion takautumisoikeudesta. Rekisteröintisopimukseen liittymisellä ja esitetyllä lailla annettaisiin työ- ja elinkeinoministeriölle uusia tehtäviä: toimiminen avaruustoiminnan lupa- ja valvontaviranomaisena sekä avaruusesineiden rekisterin ylläpito.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen