Hallituksen esitys VM/2017/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

HE 152/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Elina Pylkkänen, Finanssineuvos p.+35 8295530254
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia, Verohallinnosta annetun lakia ja verotusmenettelystä annettua lakia. Muutoksia ehdotetaan verontilityslain yleisiin tilitysmenettelyihin. Verovuodelle tehtäviä ansio- ja pääomatuloverojen sekä kiinteistöverojen oikaisutilityksiä esitetään tehtäväksi nykyisten vuosittaisten oikaisujen sijaan kuukausittain. Verovuosittaista oikaisutilitysaikaa esitetään lyhennettäväksi neljään verovuotta seuraavaan kalenterivuoteen. Verontilityslain nojalla veronsaajille maksettavista tai perittävistä koroista esitetään luovuttavaksi. Myös veronsaajalta takaisin perittävien verojen lykkäysmahdollisuudesta luovuttaisiin. Verovarojen tilittämisen perusperiaatteeseen ei esitetä muutoksia, joten tilitykset perustuisivat edelleen jako-osuuksiin sekä verovarojen nettomääräisen kertymän tilittämiseen veronsaajille. Uudistuksilla yksinkertaistettaisiin tilitysmenettelyä sekä mahdollistettaisiin nykyistä reaaliaikaisempi, tasaisempi ja ennustettavampi verovarojen tilittäminen veronsaajille. Tilitysmenettelyn yksinkertaistaminen lisäisi tilittämisen läpinäkyvyyttä veronsaajille sekä toisaalta alentaisi Verohallinnossa käyttöönotettavan uuden tietojärjestelmän käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksia. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi Verohallinnosta annettua lakia. Veronsaajien verotuskustannusosuuksia muutettaisiin siten, että kuntien osuutta korotetaan 0,2 prosenttiyksiköllä ja valtion verotuskustannusosuutta alennetaan vastaavasti 0,2 prosenttiyksiköllä, joten kuntien verotuskustannusosuus olisi 29,1 prosenttia, evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien 3,2 prosenttia ja Kansaneläkelaitoksen 5,6 prosenttia. Verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Verohallinto saisi Kansaneläkelaitokselta tiedot Kansaneläkelaitoksen myöntämiä eläkkeitä ja etuuksia koskevista hakemuksista, päätöksistä ja eläkkeiden ja etuuksien maksatuksesta sekä Kansaneläkelaitoksen hallussa olevat tiedot työeläkkeitä koskevista päätöksistä. Verontilityslain muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2018. Verohallinnosta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 2018 alusta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Verontilitystä koskevilla ehdotuksilla ei ole vaikutusta veronsaajille tilitettävien verotulojen kokonaismäärään eikä se muuttaisi veronsaajien keskinäisiä jakosuhteita. Verotuskustannuksien jakoa koskevan ehdotuksen osalta kuntien kustannusosuuden korotus vuodesta 2018 lähtien 0,2 prosenttiyksiköllä vastaa noin 970 000 euron kustannuksen lisäystä vuosittain. Muutos liittyy rakennusten arvostamista koskevaan uudistamishankkeeseen, jonka rahoittavat kunnat. Verohallinnon tiedonsaantioikeuden laajentaminen Kansaneläkelaitoksen eläke- ja etuushakemuksien sekä tehtyjen päätöksien tietoihin parantaisi ennakkoperinnän vastaavuutta ja ennakkoperinnän oikeellisuutta. Reaaliaikainen tiedonsaanti vähentäisi muutosverokorttien määrää ja tarvetta viranomaisasiointiin, mikä pienentäisi sekä verovelvollisten että Verohallinnon ja Kansaneläkelaitoksen hallinnollista taakkaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen