Hallituksen esitys LVM/2017/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 145/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Eiro, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342668
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia niin, että siihen koottaisiin tieliikenteen lisäksi lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoille pääsyä koskevat säännöt. Lakiin sisällytettäisiin myös kuljetustoimintaa harjoittavien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja heitä koskevat koulutusvaatimukset kaikkien liikennemuotojen osalta. Esityksellä muutettaisiin nykytilaa, jossa liikenteen markkinasääntely on jakautunut useaan eri säädökseen. Kokoamalla sääntely yhteen lakiin voitaisiin liikenteen palvelumarkkinoita helpommin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Lain tavoitteiden toteuttamista varten tarvitaan tietojen avaamista ja avointen rajapintojen kautta tapahtuvaa asiointia. Liikennekaarihankkeen ensimmäisessä vaiheessa käynnistynyttä liikkumispalvelutietojen avaamista jatkettaisiin siten, että Liikenneviraston olisi avattava palveluiden käyttötiedot, -tilastot ja -tutkimukset avoimen rajapinnan niin, että niitä ei pystytä yhdistämään yksittäisiin käyttäjiin, palveluntarjoajiin tai palveluihin. Yhdistettyjen palveluiden tarjontaa helpotettaisiin mahdollisuudella kytkeä palvelukokonaisuuteen kaikkien liikennemuotojen matkalippuja ja erilaisia liikkumispalveluita, kuten ajoneuvojen vuokrauspalveluita, erilaisia sarja- tai kausituotteita sekä alennuksia. Tämä toteutettaisiin niin, että henkilö voisi sallia sen, että kolmas osapuoli asioisi hänen puolestaan hänen käyttäjätileillään eri palveluissa. Liikenteen rekistereiden kokonaisuudistuksen myötä rekistereiden tietopääomaa pääsisi hyödyntämään uudella tavalla. Samalla vahvistettaisiin rekisteröityjen itsensä mahdollisuuksia käyttää omaa tietoaan ja hyötyä paremmista liikkumispalveluista. Yritysten mahdollisuuksia tehdä tutkimusta sekä kehittää ja tarjota liikkumispalveluita lisättäisiin, samoin kuin parannettaisiin Liikenteen turvallisuusviraston viranomais- ja palvelutoimintaa. Ehdotuksella mukautettaisiin henkilötietojen osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä kansallisesti asetuksen sallimalla tavalla. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Liikenneasioiden rekisterin liiketoiminta- ja työllisyysvaikutusten verohyötyjen osalta liikenteen tietoalalla työskentelevien vero- ja maksutuotot kunnille ja valtiolle arvioidaan olevan 52–77 miljoonaa euroa laskettuna 10 vuoden ajalta, minkä lisäksi yhteiskunta hyötyy yritysten maksamasta yhteisöverosta. Lupaprosessin yksinkertaistaminen vähentäisi yritysten hallinnollista taakkaa arviolta 1 - 2 henkilötyöpäivää, mistä seuraisi noin 0,9 – 2,4 miljoonan euron säästö 10 vuoden laskentajaksolla. Liikennerekisteritietojen parempi saatavuus ja käytettävyys mahdollistaa niitä hyödyntävien yritysten toiminnan kasvun. Raideliikenteen muutosten on arvioitu tuovan 10 vuoden laskentajaksolla alan toimijoille noin 0,9 - 2,7 miljoonan euron hyödyt. Kotitalouksille asioinnin sujuvoitumisesta koituvaksi hyödyksi arvioidaan noin 1 - 2 miljoonaa euroa ja omadata-konseptista syntyvä hyöty asiakasmaksuissa noin 16 - 24 miljoonaa euroa, kummatkin 10 vuoden jaksolla. HALLINNOLLISET VAIKUTUKSET JA HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET Rekisteriuudistuksella on vaikutuksia Liikenteen turvallisuusviraston toiminnan organisointiin. Toimintaa jatketaan nykyorganisaation puitteissa. Esityksen arvioidaan kasvattavan tiedonluovutusten määrää, mutta lupamenettelyn keventyminen ja mahdollisuudet automatisointiin vähentävät resurssien kuormitusta. Vaikutuksen henkilöresurssien tarpeeseen arvioidaan neutraaliksi. Myös muiden uudistusten hallintoon kohdistuvien muutosten vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Merimieslääkärijärjestelmän hallinnoinnin siirtymisestä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Liikenteen turvallisuusvirastolle aiheutuu vähäisiä hallinnollisia vaikutuksia. Liikenteen turvallisuusvirasto hallinnoi jo ilmailun ja rautateiden lääkärijärjestelmiä, joten kyseessä ei ole sille uusi tehtävä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen