Hallituksen esitys LVM/2017/122

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 144/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Eiro, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342668
Asia
Esityksellä laajennettaisiin julkisen liikenteen toimivaltaisena viranomaisen toimivan Helsingin seudun liikennekuntayhtymän määrittelyä, koska sen toimivalta-alue on laajentumassa Siuntion ja Tuusulan kuntien alueelle. Esityksellä muutettaisiin lisäksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain siirtymäsäännöstä liikenteen palveluista annetun lain muutosehdotusten johdosta. Lisäksi tarkennettaisiin lippu-ja maksurajapintojen yhteentoimivuutta koskevan liikenteen palvelusta annetun lain III osan 2 luvun 2 §:ää. Esitys annetaan erillisenä, koska nämä muutosehdotukset ovat kiireellisiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
HSL-jäsenyyden kustannuksia Tuusulan kunnalle arvioidaan syntyvän noin 3,04 milj. € vuodessa. Siuntion kunnalle HSL-jäsenyyden kustannuksia on arvioitu syntyvän noin 550 000 € vuodessa. HSL:n toimivalta-alueen laajenemisen arvioidaan johtavan Tuusulan ja Siuntion kunnallisverotulojen kasvuun, koska HSL:n kausilipun hinta pienentää tehtävien työmatkavähennysten määrää kunnallisverotuksessa. Parantuvien liikenneyhteyksien välillisinä vaikutuksina on tunnistettu mahdollisuus väestön ja elinkeinotoiminnan kasvuun, mikä voi lisätä kuntien tontinmyynti- ja vuokratuloja. Lisäksi kokonaisuutena suunniteltu julkinen liikenne voi tehostaa koululaiskuljetusten ja muiden lakisääteisten julkisesti rahoitettujen kuljetusten järjestämistä, minkä arvioidaan tuottavan säästöä kunnille. Liikenteen palveluista annettuun lakiin esitetään muutosta, jonka seurauksena viranomaisen myöntämää lupaa edellytettäisiin rautatiejärjestelmässä enää veturinkuljettajilta. Nykyisen siirtymäsäännöksen mukaan eräiden muissa tehtävissä toimivien olisi haettava lupaa viimeistään 31.7.2017. Siirtymäsäännöstä muuttamalla säästettäisiin yritysten ja muiden rautatiealan toimijoiden hallinnollista työtä ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Myös Liikenteen turvallisuusvirasto välttyy hakemusten käsittelyyn liittyvältä hallinnolliselta työltä. Liikenteen palveluista annetun lain III osan 2 luvun 2 §:n muutoksen tarkoituksena ei ole muuttaa säännöksen asiallista sisältöä, vaan ainoastaan täsmentää sitä niin, ettei sen tulkinnasta pääse syntymään epäselvyyttä. Muutoksella ei siten ole itsenäisiä vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen