Hallituksen esitys STM/2017/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 164/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Anu Kangasjärvi, Hallitussihteeri p.029 5163224
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hinnoittelusta. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin sairausvakuutuksesta korvattaville taksimatkoille enimmäishinta, joka olisi samalla taksin käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten enimmäiskorvausperuste. Taksinkäytön kustannusten korvaamisen edellytyksenä olisi, että taksimatka olisi tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Edellytystä ei sovellettaisi alueilla, joilla ei olisi sellaista tilausvälityskeskusta. Näillä alueilla palvelujen tuottajat, jotka olisivat tehneet Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta, saisivat veloittaa näistä matkoista enintään asetuksessa säädetyn enimmäishinnan. Esityksessä ehdotetaan myös, että sairausvakuutuslakiin lisättäisiin säännös kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon tehdyn matkan korvaamisesta tilanteissa, joissa matka alkaa muualta kuin kotikunnan asuinpaikasta. Saattajan matkan korvaamista koskevaa säännöstä tarkennettaisiin siten, että saattajan saattaessa vakuutetun yhdensuuntaisesti tutkimus- tai hoitopaikkaan tai sieltä takaisin saattajan yksin tekemä menomatka tutkimus- ja hoitopaikkaan taikka sieltä paluu korvattaisiin enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta vakuutetun asuinpaikasta aloitettuna tai sinne päättyvänä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi matkojen yhdistelytoimintaa koskevaa säännöstä siten, että Kansaneläkelaitos voisi maksaa matkojen yhdistelyä suorittavalle tilausvälityskeskukselle matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun pelkän yhdistelystä tai ketjuttamisesta maksamisen sijasta. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan matkojenyhdistelytoimintaa koskevan säännöksen osalta 1 päivänä tammikuuta 2018 ja muilta osin 1 päivänä heinäkuuta 2018. Laki on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2018 loppuun.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Matkakorvausten rajoittaminen Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneiden tilausvälityskeskusten kautta tilattujen matkojen korvaamiseen alueilla, joilla tällainen tilausvälityskeskus on, lisäisi matkakustannusten korvauksia arviolta noin 500 000 euroa vuonna 2018 nykyisten korotetulla 50 euron omavastuulla tehtyjen matkojen siirtyessä 25 euron omavastuun piiriin. Kansaneläkelaitoksen matkojen yhdistämisestä maksaminen tilausvälityskeskuksille lisäisi matkakustannusten korvauksia arviolta noin 4 miljoonaa euroa vuonna 2018. Nämä muutokset lisäisivät sairaanhoitovakuutuksen valtion osuutta yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vuonna 2018. Muilla ehdotetuilla muutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Momentti 33.30.60
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen