Hallituksen esitys YM/2017/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

HE 167/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Katariina Haavanlammi, Hallitussihteeri p.+35 8295250072
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia. Muutoksilla pantaisiin kansallisesti täytäntöön tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamista koskevan direktiivin lakitason sääntelyä edellyttävät velvoitteet. Yksi keskeisimmistä muutoksista olisi, että rekisteröintivelvollisuus laajennettaisiin nykyistä pienempiin, eli polttoaineteholtaan vähintään 1 megawatin energiantuotantolaitoksiin. Lisäksi energiantuotantolaitosten rekisteröinnille säädettäisiin 30 päivän määräaika. Samalla muiden toimintojen rekisteröinnille säädettyä määräaikaa lyhennettäisiin kansallisista syistä 90 päivästä 60 päivään. Laissa säädettäisiin jatkossa myös uusien keskisuurten energiantuotantoyksiköiden polttoainetehon yhteenlaskusäännöstä, menettelystä polttoaineiden saatavuushäiriötilanteissa sekä velvollisuudesta julkaista eräitä keskisuuria energiantuotantolaitoksia koskevia tietoja yleisessä tietoverkossa. Lisäksi kunnille säädettäisiin velvollisuus arvioida ilmansuojelusuunnitelmien laatimisen yhteydessä myös sitä, voitaisiinko ilmanlaatua niiden alueella olennaisesti ja kustannustehokkaasti parantaa tiukentamalla keskisuurten energiantuotantolaitosten päästöraja-arvoja. Laki olisi tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys lisäisi siirtymäsäännösten mukaisessa aikataulussa rekisteröintivelvollisten energiantuotantolaitosten määrää polttoaineteholtaan vähintään 1 megawatin mutta alle 5 megawatin kokoluokassa. Tämä lisäisi kuntien työmäärää, kun käsiteltävien rekisteröinti- ilmoitusten ja valvottavien toimintojen määrä kasvaisi. Olemassa olevia energiantuotantolaitoksia koskevia rekisteröinti-ilmoituksia odotetaan tulevan erityisen runsaasti vuoden 2027 lopussa ja vuoden 2028 aikana. Toisaalta kuntien rekisteröinti- ilmoitusten käsittelystä ja valvonnasta perittävistä maksuista kertyvä tulo lisääntyisi jonkin verran. Jokaisen yksittäisen rekisteröinti- ilmoituksen käsittelystä kertyvä tulo vaihtelee kunnissa 480 -1600 euron välillä, keskiarvon ollessa 800 euroa. Jälkivalvonnasta aiheutuvasta maksukertymän lisäyksestä ei ole käytettävissä täsmällisiä tietoja. Rekisteröintivelvollisuuden laajennus lisäisi myös toiminnaharjoittajien hallinnollisia kustannuksia jonkin verran. Merkittävimmät yritysvaikutukset liittyisivät kuitenkin asetustason sääntelyllä toimeenpantaviin direktiivin edellyttämiin päästöraja-arvoihin ja mittausvelvoitteisiin. Direktiivin valmisteluvaiheessa teetetyn arvion mukaan tarvittavat lisäinvestoinnit uusiin puhdistuslaitteisiin olisivat Suomessa 22 miljoona euroa vuoteen 2030 mennessä. Suomessa ilmanlaatu on jo nykyisin hyvä, joten direktiivin toimeenpanolla ei Suomessa ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Keskeisimmät ympäristövaikutukset liittyisivät asetustason sääntelyllä toimeenpantaviin direktiivin edellyttämiin päästöraja-arvoihin. Direktiivin valmisteluvaiheessa teetetyn arvion mukaan sen kansallisen täytäntöönpanon aiheuttamiksi vuositason päästövähennyksiksi vuoteen 2030 mennessä arvioitiin alle 1000 tonnia rikkidioksidia, alle 1000 tonnia typenoksideja ja noin 1500 tonnia pienhiukkasia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen