Hallituksen esitys STM/2017/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 160/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Annika Parsons, Neuvotteleva virkamies p.029 5163596
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:ssä säädettyjä asiakasmaksuja. Esityksessä ehdotetaan, että vuonna 2018 pidettävässä lomituksessa sijaisapumaksuja alennetaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä ehdotettujen maksualennusten kokonaiskustannus on arviolta 1 miljoonaa euroa. Sijaisapumaksun alentaminen 4,59 prosentilla ja yritystoiminnan järjestelyjä varten myönnetyn sijaisavun tuntimaksun alentaminen vuoden 2017 hintatason 13,77 eurosta 12 euroon aiheuttaisi arviolta yhteensä 1 miljoonan euron lisäkustannukset. Kustannusten arvioidaan syntyvän sillä oletuksella, että sijaisavun käyttö lisääntyisi maksualennuksen johdosta noin 1 prosentilla ja asiakasmaksukertymä pienenisi arviolta 4,59 prosenttia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen