Valtioneuvoston kirjelmä OM/2017/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kansalaisaloiteasetus)

U 57/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Sina Uotila, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150536
Asia
Ehdotetussa asetuksessa (COM(2017) 482 final) säädettäisiin eurooppalaisen kansalaisaloitteen esittämistä varten vaadittavista menettelyistä ja edellytyksistä. Asetuksella korvattaisiin nykyinen kansalaisaloitetta koskeva asetus. Ehdotus rakentuu monilta osin nykyisen asetuksen pohjalle mutta sisältää kuitenkin parannuksia siihen nähden. Ehdotuksessa esitetään parannuksia muun muassa kansalaisaloitteen rekisteröintiä ja tuenilmausten keräämistä koskevaan menettelyyn sekä aloitteeseen liittyvään kuulemismenettelyyn. Lisäksi täsmennetään kansalaisaloitteen esittämistä koskevia edellytyksiä. Komissio myös lisäisi tiedotustaan ja avunantoaan kansalaisaloitteeseen liittyvissä kysymyksissä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus vahvistaisi demokratiaa ja lisäisi kansalaisten osallistumismahdollisuuksia unionissa. Monet ehdotukseen sisältyvät esitykset vähentäisivät erityisesti kansalaisaloitteen järjestäjien hallinnollista taakkaa nykyiseen asetukseen nähden. Ehdotuksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Viranomaisille tulisi kuitenkin edelleen taata niiden toimintaa koskevat resurssit. Ehdotus edellyttäisi mahdollisesti joitain muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön, erityisesti kansalaisaloitelakiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen