Hallituksen esitys STM/2017/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 159/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pia-Liisa Heiliö, Neuvotteleva virkamies p.029 5163372
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Sosiaali- ja terveystietojen käytölle luotaisiin yhtenäiset edellytykset tutkimuksessa, tilastoinnissa, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, opetuksessa, tietojohtamisessa, viranomaisohjauksessa ja -valvonnassa sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävissä. Käyttöluvat myöntäisi keskitetysti uusi Sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomainen. Luovutettaville tiedoille luotaisiin tietoturvalliset käyttöympäristöt ja -käyttöyhteydet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetussa laissa säädettäisiin tarkemmin laitoksen tehtävistä ja henkilötietojen käsittelystä. Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annettu laki ja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annettu laki kumottaisiin. Muiden lakien muutokset olisivat teknisluonteisia. Esityksellä saatettaisiin lainsäädäntöalueen säännökset vastaamaan yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimuksia. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 tai mahdollisimman pian tämän jälkeen. Osaa säännöksistä sovellettaisiin vasta siirtymäajan jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
Esityksen taloudelliset vaikutukset koskevat rekisterinpitäjiä. Uuteen talousarviomomenttiin 33.02.08 sisältyy Sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomaisen perustamiseen ja tietoturvallisen käyttöympäristön investointeihin 1,8 milj. euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen