Hallituksen esitys VM/2017/149

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 kolmanneksi lisätalousarvioksi

HE 142/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Asia
Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin 109 milj. euroa ja varsinaisiin tuloihin 3 milj. euroa lisäystä. Esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 106 milj. eurolla, jolloin valtion nettolainanotoksi v. 2017 arvioidaan 4,5 mrd. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää loppuvuodeksi 45 milj. euroa, joka voidaan siirtää vuodelle 2018 käytettäväksi kertaluonteisiin menoihin, ellei se tule lisätalousarvioissa käytetyksi v. 2017. Hallituksen neuvottelun jälkeen tehdyt tarkistukset: Päätöslistasta poiketen momentille 33.80.40 kohdennettu miljoonan euron lisämäärärahaa Välitä viljelijästä -hankkeeseen on kohdennettu momentille 33.80.50.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2017 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Valtion osuutta työttömyysturvan ansiopäivärahoista ehdotetaan alennettavaksi 35 milj. eurolla. Määrärahatarve alenee työttömyysennusteen parantumisen seurauksena. Kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvien valtion menojen arvioidaan pienentyvän 30 milj. eurolla. Tämä aiheutuu ennakoitua pienemmistä eläketukimenoista sekä eläkkeensaajan hoitotukimenojen ja vammaistukimenojen vähentymisestä. Laivanrakennuksen innovaatiotukeen ehdotetaan 30,9 milj. euron lisäystä, joka mahdollistaa laivanrakennusteollisuuden panostukset innovaatioiden kehittämiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Määrärahasta 6,5 milj. euroa on aiemmin myönnetyn tuen uudelleenbudjetointia. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin avustusten maksatuksiin ehdotetaan 40 milj. euron lisäystä, mikä johtuu julkisen tutkimustoiminnan hankkeiden maksatusten aikaistumisesta. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettaviin tukiin ehdotetaan lisäystä 11,2 milj. euroa ennakoitua suuremman käyttäjämäärän johdosta. Positiivista rakennemuutosta tukevaan korkeakoulutettujen muuntokoulutukseen ehdotetaan lisättäväksi 10 milj. euroa. Koulutukseen osallistuisi noin 550 opiskelijaa. Maatalouden vuoden 2016 ns. kriisipaketin rahoituksesta ehdotetaan kohdennettavaksi 21,0 milj. euroa kokonaan kansallisesti maksettaviin luonnonhaittakorvauksiin maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Maatalouden kannattavuuden tukemiseksi Maatilatalouden kehittämisrahastoon ehdotetaan siirrettäväksi 15 milj. euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen