Hallituksen esitys UM/2017/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Ulkoasiainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 149/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Pasi-Heikki Vaaranmaa, Lähetystöneuvos p.029 5351700
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2016 Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä allekirjoitetun laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen. Sopimus on luonteeltaan sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain jäsenvaltioiden ja osittain Euroopan unionin toimivaltaan. Sopimuksen tavoitteena on asteittainen ja vastavuoroinen sekä Maailman kauppajärjestön säännösten ja velvoitteiden mukainen kaupan vapauttaminen olennaisilta osin kaiken tavara- ja palvelukaupan osalta. Esitykseen sisältyy lakiehdotus, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Vaikutukset
Sopimuksen odotetaan edistävän Kanadan liiketoimintaympäristön avoimuutta, torjuvan protektionismia ja vaikuttavan siten myönteisesti eurooppalaisten yritysten markkinoillepääsyyn ja toimintaedellytyksiin. Esityksellä ei ole välittömiä valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen