Valtioneuvoston kirjelmä OM/2017/123

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt)

U 60/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Heini Huotarinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150127
Asia
Asetusehdotuksella (KOM 2017/481/EU) muutettaisiin Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 1141/2014. Komission tavoitteena on saada muutokset voimaan ennen Euroopan parlamentin vuoden 2019 vaaleja. Asetusehdotuksen pyrkimyksenä on turvata Euroopan tason poliittisten puolueiden aidosti eurooppalainen ulottuvuus ja lisätä avoimuutta sekä varmistaa, että EU:n varoja käytetään asianmukaisesti. Erityisesti tarkoituksena on pyrkiä puuttumaan ongelmiin, joita on ilmennyt Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitukseen ja sen perusteisiin liittyen sekä siihen, kuka voi tukea Euroopan tason poliittisten puolueiden rekisteröintiä ja millä edellytyksillä. Komission mukaan ehdotetuilla muutoksilla paikattaisiin nykyisten sääntöjen aukot, jotka altistavat säännöt väärinkäytölle.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetukseen ehdotetuilla muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta Suomen lainsäädäntöön. Ehdotuksella ei ole myöskään merkittävää vaikutusta EU:n talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen