Hallituksen esitys VM/2017/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta

HE 155/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Tuula Karjalainen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530553
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia siten, että kokonaishoitopalvelusäännösten soveltamisala laajenisi koskemaan muitakin kuin valtion väylähankkeita. Kokonaishoitopalvelulla tarkoitettaisiin tien, rautatien, rakennuksen tai pysyvän rakennelman sekä niihin tai niiden käyttöön välittömästi liittyvän irtaimiston suunnittelu-, rakentamis-, rahoitus- ja kunnossapitopalveluista muodostuvaa palvelukokonaisuutta, josta saatava vastike määräytyy kohteen käytön tai käytettävyyden perusteella. Ehdotetut muutokset muun muassa mahdollistaisivat kansainvälisen Public Private Partnership -hankintamallin käyttämisen kunnille niiden toimitila-, raitiotie-, liikenneväylä- ym. hankinnoissa. Arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kokonaishoitopalvelusäännösten soveltamisala laajenisi vastaavalla tavalla kuin elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa. Ehdotetut säännökset koskisivat pitkäkestoisten kokonaishoitopalveluhankkeiden tulojen ja menojen jaksottamista sekä arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohtaa. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2018 alusta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §.n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä hallinnollisia tai valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen