Valtioneuvoston päätös YM/2017/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.2.2018 10.00

Ympäristöministeriö

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukainen valtioneuvoston päätös koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Heikki Korpelainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250135
Asia
Lapin liitto on pyytänyt valtioneuvostolta luonnonsuojelulain 66 §:n mukaista päätöstä koskien Natura 2000 -verkostoon sisältyviä alueita Kemihaaran suot sekä Aatsinki - Onkamo, jotta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava voitaisiin hyväksyä ja toteuttaa erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä, kun vaihtoehtoista ratkaisua ei ole. Maakuntakaavaan sisällytettäviksi tarkoitetut aluevaraukset aiheuttaisivat toteutuessaan vaikutusten arviointien mukaan merkittävästi heikentäviä vaikutuksia edellä mainituille Natura 2000 -alueille. Kemihaaran soiden alueelle kaavassa osoitettavaksi suunniteltu vesialue/tekoallas peittäisi noin 5000 ha alueesta. Sallatunturin matkailualueen Natura 2000 -alueelle sijoittuvan laajennuksen pinta-ala on noin 134 ha. Lapin liitto on 29.1.2018 ilmoittanut täydentävänsä hakemustaan Sallatunturin matkailupalvelualueen laajentamista koskien. Myönteiselle päätökselle Kemihaaran alueen osalta ei ole edellytyksiä, koska asiassa ei ole osoitettavissa, että vaihtoehtoiset ratkaisut puuttuvat. Sallatunturin matkailupalvelualueen osalta asian käsittelyä on tarpeen siirtää, kunnes Lapin liiton täydennetty hakemus on käytettävissä.
Esitys
Valtioneuvosto hylkää hakemuksen Kemihaaran alueen osalta, ja käsittelee asian myöhemmin Sallatunturin alueen osalta.
Vaikutukset
Kemihaaran alueen osalta Lapin liiton valtuusto ei voi luonnonsuojelulain 66 §:stä johtuen hyväksyä maakuntakaavaehdotusta liiton hallituksen 28.11.2016 päättämässä muodossa. Sallatunturin matkailupalvelualueen osalta sen hyväksyttävyys ratkeaa valtioneuvoston käsiteltyä liiton täydennetyn hakemuksen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen