Hallituksen kertomus OM/2017/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017

ED 3/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos p.029 5150181
Asia
Valtioneuvosto antaa kielilain (423/2003) 37 §:ssä säädetyllä tavalla vaalikausittain eduskunnalle hallituksen kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta sekä tarpeen mukaan muistakin kielioloista. Kertomuksessa käsitellään suomen ja ruotsin kielen lisäksi ainakin saamen kieltä, romanikieltä ja viittomakieltä. Kertomuksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa kielilain täytäntöönpanosta (433/2004). Hallituksen kertomuksessa kielilainsäädännön soveltamisesta 2017 käsitellään seuraavia teemoja: Suomessa vallitsevat kieliolot, kieliä koskevat säädösmuutokset ja hankkeet, kieli-ilmapiiri, kielellisten oikeuksien toteutuminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, kielellisten oikeuksien toteutuminen valtion omistamissa yhtiössä sekä tulevaisuuden mahdollisuudet kielellisten oikeuksien näkökulmasta, painopisteinä kotouttaminen ja digitalisaatio. Kertomus sisältää keskeisiä huomioita kielellisten oikeuksien toteutumisen ongelmakohdista ja haasteista, sekä niihin liittyviä kehittämisehdotuksia.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle Hallituksen kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta 2017
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen