Hallituksen esitys TEM/2017/180

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta

HE 189/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä valtion virkamieslakia. Työsopimuslakia ja kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnantaja voisi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen työnantajalle laissa säädetyn lisätyön tarjoamisvelvollisuuden ja takaisinottovelvollisuuden estämättä. Lisäksi valtion virkamieslakia muutettaisiin siten, että työnantajan voisi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen valtion virkamieslaissa säädetyn työntarjoamisvelvollisuuden estämättä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksen arvioidaan edistävän ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden mahdollisuuksia saada oppisopimuskoulutustyöpaikka, koska työnantaja voisi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa oppisopimuksen edellä mainittujen työntarjoamisvelvollisuuksien estämättä. Vaikutukset yrityksiin ja työllisyyteen arvioidaan pitkällä aikavälillä positiivisiksi. Vaikutukset työelämään ja tasa-arvoon arvioidaan maltillisiksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen