Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2017/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 80/2017 vp, EV 125/2017 vp)

HE 80/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Harri Sivula, Neuvotteleva virkamies p.029 5488623
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten
 2. Lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
 3. Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä
 4. Lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal
 5. Laki ulkomaalaislain 77 ja 79 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 77 och 79 § i utlänningslagen
 7. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
 9. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 c §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 3 c § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
 11. Laki työttömyysturvalain 1 luvun 8 a §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 1 kap. 8 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 13. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 12 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
 15. Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 14 § i folkhälsolagen
 17. Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 3 § i lagen om specialiserad sjukvård
 19. Laki lapsilisälain 1 a pykälän muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 1 a § i barnbidragslagen
 21. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 3 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
 23. Laki työsopimuslain 11 luvun muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 11 kap. i arbetsavtalslagen
 25. Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare