Valtioneuvoston asetus STM/2017/171

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2018

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Mika Mänttäri, Hallitusneuvos p.029 5163125
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2018. Asetusehdotuksessa määrärahan käytön perusteet ehdotetaan säilytettäviksi pääosin samansisältöisinä kuin ne ovat voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa vuodelle 2017. Ehdotettu asetus vastaisi sisällöltään muutoin nykyistä asetusta sillä poikkeuksella, että avokuntoutuksen enimmäishintaa korotettaisiin 150 eurolla nykyisestä 900 eurosta 1050 euroon kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishintaa esitetään vastaavasti korotettavaksi 225 eurolla nykyisestä 1350 eurosta 1575 euroon kuntoutettavaa kohti. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2018
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2018 sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoimintaa varten on varattu 3 100 000 euron suuruinen määräraha momentilla 33.50.53 (Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan, siirtomääräraha 2 v). Määrärahaa voidaan käyttää sotainvalidien puolisoiden, vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien kuntoutustoimintamenoihin valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen