Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2017/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 130/2017 vp; EV 136/2017 vp)

HE 130/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja lain hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 20 päivänä joulukuuta 2017
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen