Hallituksen esitys UM/2017/217

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Ulkoasiainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Unkarin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 185/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Anu Laamanen, Ulkoasiainneuvos p.029 5351762
Asia
Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioiden alalla. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Unkarin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen