Valtioneuvoston asetus OKM/2017/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus opintotuesta

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Carita Meriläinen, Hallitussihteeri p.+35 8295330017
Asia
Voimassa oleva opintotukiasetus (260/1994) ehdotetaan korvattavaksi uudella valtioneuvoston opintotuesta annetulla asetuksella, joka vastaa asiasisällöltään pääosin voimassa olevaa asetusta, mutta on saatettu ajanmukaiseksi ja teknisesti selkeämpään muotoon. Opintotukiasetuksen uudistamisen tarve liittyy 1.1.2018 voimaantuleviin opintotukilain muutoksiin (559/2017), joiden myötä opintotuen lakisääteiset tehtävät siirtyvät korkeakouluilta Kansaneläkelaitokselle ja opintotukilautakunnat lakkautetaan. Voimassa olevan opintotukiasetuksen mukaisesta opintotukilautakuntia koskevasta sääntelystä ehdotetaan luovuttavaksi. Opintojen edistymisen seurannan kokonaisvastuun siirtyessä vuoden 2018 alusta Kansaneläkelaitokselle ehdotetaan muutettavaksi edistymisen seurantaa koskevaa sääntelyä. Edistymisen arvioimista toimeenpantaisiin aiempaa yhtenäisemmin periaattein ja kaavamaisemmin siten, että arvioinnissa otettaisiin aiempaa kattavammin huomioon opintotukeen oikeuttaneiden opintojen aikana kertyneet opintosuoritukset. Uuteen opintotuesta annettavaan asetukseen ehdotetaan tehtäväksi myös ammatillisen koulutuksen uudistukseen liittyvät tarpeelliset muutokset. Valtioneuvoston asetus opintotuesta tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Asetuksella kumottaisiin valtioneuvoston opintotukiasetus (260/1994). Asetuksen 3 §:ää sovellettaisiin 1 päivästä elokuuta 2018 vuosittain suoritettavaan korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen arviointiin. Arvioinnissa otettaisiin huomioon opintosuoritukset ja tukikuukaudet 1 päivästä elokuuta 2011. Opiskelijaan, joka on ilmoittautunut läsnä olevaksi korkeakoulussa ensimmäisen kerran ennen asetuksen voimaantuloa, sovellettaisiin asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita opintotuen tutkintokohtaista enimmäisaikaa koskevia säännöksiä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen opintotuesta
Vaikutukset
Ehdotetulla uudella opintotuesta annetulla asetuksella ei ole itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia, sillä se vastaa sisällöltään pääosin voimassa olevaa opintotukiasetusta. Muutokset liittyvät opintotukilain muutoksiin sekä säädöksen ajantasaistamiseen. Opintojen edistymisen seuranta muuttuisi nykyistä kaavamaisemmaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen