Hallituksen esitys YM/2017/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2017 15.30

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

HE 195/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Ella Särkkä, Hallitussihteeri p.029 5250308
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevia jätelain säännöksiä pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti siten, että kunnille säädetty vastuu rajattaisiin pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely säilyisivät kunnan vastuulla nykyiseen tapaan. Lakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi vastuunjaon rajauksesta johtuvat muutokset poikkeusmahdollisuuteen velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. Esityksessä ehdotetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetusta laista poiketen, että kunnan jätehuollon alalla toimiviin sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettava markkinaehtoista toimintaa rajoittava ulosmyynnin osuus olisi kymmenen prosenttia 31 päivään joulukuuta 2029 saakka ja pysyvästi viisi prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2030. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi jätelain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetulla yhdyskuntajätehuoltoa koskevalla kunnan vastuun rajauksella ja sidosyksiköiden markkinaehtoisen toiminnan rajoittamisella arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia, jotka osin vahvistavat toisiaan. Muutokset vaikuttavat niin jätehuoltomarkkinoiden toimintaan kuin jätehuollon rakenteisiin. Vastuunrajauksen myötä kunnan vastuulta siirtyisi arviolta 230 000 t yhdyskuntajätettä, mikä vastaisi noin 8-12 % kunnallisten jätelaitosten liikevaihdosta. Yhteenlaskettuna kuntavastuun supistaminen ja siirtymäaikana sovellettava markkinaehtoisen toiminnan 10 % ulosmyyntiraja pienentäisivät kuntien jätehuoltoyhtiöiden liikevaihtoa n. 40–56 milj. euroa. Vuodesta 2030 sovellettava 5 % ulosmyyntiraja edellyttäisi kuntien jätehuoltoyhtiöiltä merkittäviä sopeuttamistoimia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen