Valtioneuvoston asetus MMM/2017/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Jukka Ränkimies, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162488
Asia
Koulujakelujärjestelmästä säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012). Koulujakelujärjestelmä perustuu EU:n koulujakelulainsäädäntöön. EU:n koulujakelulainsäädännöllä tarkoitetaan markkinajärjestelyasetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun 1 jakson ja horisontaaliasetuksen (EU) N:o 1306/2013 koulujakelutukea koskevia säännöksiä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta annettua komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/39, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseen oppilaitoksille myönnettävän unionin tuen osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta annettua komission delegoitua asetusta (EU) 2017/40 ja maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annettua neuvoston asetusta (EU) N:o 1370/2013. Markkinajärjestelylain nojalla säädettäisiin valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018. Nyt annettava asetusehdotus vastaa pääosin sisällöltään 1 päivänä elokuuta 2017 voimaantullutta maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2017 annettua valtioneuvoston asetusta (402/2017). Asetusehdotuksessa on esitetty muutoksia muun muassa tukikelpoisten tuotteiden luetteloon (1 §) sekä hedelmien ja vihannesten tukikauteen (4 ja 5 §).
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Koulujakelutuki rahoitetaan EU:n varoista. Suomelle on myönnetty asetuksen (EU) 2016/795 liitteen perusteella maitotuotteille 3 824 689 euroa ja hedelmille ja vihanneksille 1 599 047 euroa lukuvuotta kohden, jolloin rahoitus jakautuu kahdelle budjettivuodelle. Vuoden 2018 talousarviossa momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki, arviomääräraha) on budjetoitu määrärahaa yhteensä 531 130 000 euroa, josta koulujakelutuen osuus on 4 930 000 euroa. Vastaavat EU:lta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Tukea arvioidaan kevätlukukaudella 2018 maksettavan maitotuotteille enintään 2 670 000 euroa ja hedelmille ja vihanneksille enintään 1 399 000 euroa. Vuoden 2018 talousarviossa momentille 30.20.46 (EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen, siirtomääräraha 3 vuotta) on budjetoitu varoja yhteensä 5 705 000 euroa, josta liitännäistoimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen on varattu 500 000 euroa. Vastaavat EU:lta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Liitännäistoimenpiteitä arvioidaan maksettavan maitotuotteiden osalta enintään 350 000 euroa ja hedelmien ja vihannesten osalta enintään 150 000 euroa. Näiden lisäksi maksettaisiin arvonlisäveron osuus, joka ei ole oikeutettu EU-tukeen. ALV:n osuus maksettaisiin momentille 30.20.46 vuoden 2016 kolmannessa lisätalousarviossa osoitetusta kokonaan kansallisesta määrärahasta. Tämän määräksi arvioitaisiin enintään 120 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen