Valtioneuvoston päätös YM/2017/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2017 15.30

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston päätös valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2023

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Anna-Maija Pajukallio, Ympäristöneuvos p.+35 8295250218
Asia
Valtakunnallinen jätesuunnitelma sisältää jätepolitiikan ja jätehuollon kehittämisen tavoitteet sekä toimet niiden saavuttamiseksi vuoteen 2023. Tavoitteena on erityisesti edistää kiertotaloutta, jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä, jätteen kierrätystä sekä turvata riittävä jätteenkäsittelykapasiteetti erityisesti jätesuunnitelmaan valituilla neljällä painopistealalla. Jätesuunnitelman valitut painopistealat ovat rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet, yhdyskuntajätteet sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Jätesuunnitelmassa on esitetty jätehuollon sekä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen tavoitetila vuoteen 2030 ja sen saavuttamiseksi yleisiä toimenpiteitä sekä painopistekohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2023.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2023
Vaikutukset
Valtakunnallisen jätesuunnitelman vaikutuksia on käsitelty jätesuunnitelman taustaraportissa sekä erillisessä vaikutusten arvioinnissa. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Jätesuunnitelmalla on talouteen pääsääntöisesti myönteisiä vaikutuksia muun muassa kiertotalouteen liittyvän uuden yritystoiminnan, työllisyyden kasvun sekä laitosinvestointien kautta. Useat suunnitelmassa esitetyt toimet perustuvat nykyisen lainsäädännön ja ohjelmien tehostamiseen, minkä vuoksi toimista ei aiheudu suoranaisia lisäkustannuksia. Jotta asetetut tavoitteet saavutetaan, valtiontalouden panoksia tulisi kuitenkin suunnata jätesuunnitelman tavoitteita edistäviin toimiin. Toimenpiteiden rahoitustarpeet käsitellään erikseen julkisen talouden suunnitelma- ja talousarvioprosesseissa. Kierrätystavoitteisiin yltäminen edellyttää myös merkittäviä taloudellisia panostuksia sekä kunnallisilta että yksityisiltä jäteyhtiöiltä ja tämä saattaa merkitä jätteen tuottajien jätehuoltokustannusten nousua. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Toimenpiteillä on positiivinen vaikutus ympäristöön ja niillä hillitään ilmastonmuutosta. Keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät resurssien kestävän ja turvallisen käytön lisääntymiseen sekä ympäristönsuojelun edistymiseen. Suunnitelman toteutuminen vaikuttaa myönteisesti jätemäärien kehitykseen sekä kierrätyksen tasoon. SOSIAALISET VAIKUTUKSET: Panostus yritysten, hallinnon ja kansalaisten koulutukseen ja viestintään sekä uudet toimintatavat ja yhteistyön muodot yritysten ja julkisen sektorin välillä lisää kiertotalouteen ja jätteisiin liittyvää ymmärrystä, ympäristötietoisuutta ja osaamista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen