Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2017/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO2 raja-arvoiksi)

U 67/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Mikael Nyberg, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342474
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään, että autonvalmistajille asetetaan velvoite vähentää uusien rekisteröityjen keskimääräisiä henkilö- ja pakettiautojen CO2-päästöjä. Komissio esittää, että EU:n tasolla CO2-päästötavoitteita eli autovalmistajakohtaisia raja-arvoja kiristettäisiin niin, että ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2025 kokonaisuudessaan tavoitetta alennetaan 15 prosentilla ja toisessa vaiheessa vuonna 2030 vastaavasti 30 prosentilla verrattuna jo aikaisemmin asetettuihin vuoden 2020 raja-arvoihin. Henkilöautoille on aikaisemmassa asetuksessa asetettu raja-arvoksi vuodelle 2020 95 g CO2/km ja pakettiautoille 147 g CO2/km.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotuksella olisi myönteisiä vaikutuksia ympäristölle. Raja-arvot edistävät ajoneuvojen energiatehokkuuden parantumista ja siten edesauttavat liikenteen päästöjen vähentymistä. Arvion mukaan uusien henkilö- ja pakettiautojen valmistukseen liittyvät kustannukset nousevat uusien raja-arvojen myötä. Kuluttajat kuitenkin hyötyvät uusista raja-arvoista kun arvioidaan ajoneuvon käytöstä aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Arvioiden mukaan ajoneuvon ostohinta nousee valmistuskustannusten nousun myötä, kuitenkin pitkällä aikavälillä käytöstä aiheutuvien kustannusten arvioidaan vähentyvän.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen