Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO2 raja-arvoiksi)

U 67/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Mikael Nyberg, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342474
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään, että autonvalmistajille asetetaan velvoite vähentää uusien rekisteröityjen keskimääräisiä henkilö- ja pakettiautojen CO2-päästöjä. Komissio esittää, että EU:n tasolla CO2-päästötavoitteita eli autovalmistajakohtaisia raja-arvoja kiristettäisiin niin, että ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2025 kokonaisuudessaan tavoitetta alennetaan 15 prosentilla ja toisessa vaiheessa vuonna 2030 vastaavasti 30 prosentilla verrattuna jo aikaisemmin asetettuihin vuoden 2020 raja-arvoihin. Henkilöautoille on aikaisemmassa asetuksessa asetettu raja-arvoksi vuodelle 2020 95 g CO2/km ja pakettiautoille 147 g CO2/km.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotuksella olisi myönteisiä vaikutuksia ympäristölle. Raja-arvot edistävät ajoneuvojen energiatehokkuuden parantumista ja siten edesauttavat liikenteen päästöjen vähentymistä. Arvion mukaan uusien henkilö- ja pakettiautojen valmistukseen liittyvät kustannukset nousevat uusien raja-arvojen myötä. Kuluttajat kuitenkin hyötyvät uusista raja-arvoista kun arvioidaan ajoneuvon käytöstä aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Arvioiden mukaan ajoneuvon ostohinta nousee valmistuskustannusten nousun myötä, kuitenkin pitkällä aikavälillä käytöstä aiheutuvien kustannusten arvioidaan vähentyvän.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.