Valtioneuvoston asetus TEM/2017/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Anja Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295062078
Asia
Valtioneuvoston asetus vastaisi sisällöltään pääosin nykyistä asetusta, jonka voimassaolo päättyy 31.12.2017. Energiatuen tavoitteena olisi edelleen edistää etenkin uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä ja energiatehokkuutta. Asetukseen tehtäisiin joitakin tarkennuksia ja johdonmukaisuutta lisääviä muutoksia, joissa on erityisesti otettu huomioon EU:n valtiontukisääntely. Lisäksi vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tukea suunnattaisiin entistä enemmän uuden teknologian hankkeisiin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018 ja se olisi voimassa viisi vuotta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Energiatukea voidaan myöntää valtion talousarvion ja siihen sisältyvän valtuuden mukaisesti. Vuodelle 2018 hallitus on esittänyt momentille 32.60.40 myöntämisvaltuutta 55 miljoonaa euroa. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Tukea myönnettäisiin etenkin hankkeisiin, jotka ovat keskeisiä kansallisten ja Suomen EU-velvoitteisiin liittyvien pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta. ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET: Asetus ei aiheuttaisi merkittäviä organisaatio- tai henkilöstövaikutuksia verrattuna nykyiseen asetukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen