Valtioneuvoston asetus STM/2017/185

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.40

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295163288
Asia
Asetusehdotus liittyy työttömyysturvalain (1290/2002) muuttamiseen, jota koskevat lainmuutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Muutosten tavoitteena on toteuttaa työttömyysturvaan aktiivimalli. Asetuksen 6 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin sääntö, jonka mukaan luovia ja esityksellisiä aloja koskeva poikkeuksellinen työssäoloehdon kertyminen koskisi vain alle kuukauden kestäviä työsuhteita. Ehdotus parantaa näin työllistyvien työttömyysturvaoikeuden kertymistä ja edistää aktiivimallin käyttöönottoa. Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 a luku ja siihen uusi 8 § aiemmin kumotun 8 §:n tilalle. Pykälä koskisi sitä, millaiset työpaikalla tai siihen liittyen toteutettavat rekrytointiin liittyvät toimet luettaisiin työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n 3 momentin 5 kohdassa ja 7 luvun 5 a §:n 3 momentin 5 kohdassa tarkoittamaksi aktiivisuudeksi. Ehdotettu muutos vastaa työttömyysturvalakiin tehtyä muutosta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys tukee työttömyysturvalain voimaan tulevan aktiivimallin tavoitteena olevaa työllistymistä ja helpottaa muutosten toimeenpanoa. Ehdotettujen muutosten vaikutus valtion rahoitusosuuteen työttömyysturvamenoista on riippuvainen siitä, missä määrin työtä tehdään tavalla, jossa työssäoloehdon seurannassa sovelletaan luovia ja esityksellisiä aloja koskevaa poikkeusta sekä siitä, missä määrin asetuksessa tarkoitettua rekrytointikokeilua tai -koulutusta tulee hyväksyttäväksi työttömyysetuuden saajan aktiivisuutta osoitettaessa. Kokonaisuutena arvioiden taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Muutos vaikuttaa etuusmenoja lisäävästi momentilla 33.20.50 valtionosuus ansiopäivärahasta mom. ja momentilla 33.20.51 valtionosuus peruspäivärahasta. Vastaava vähennys toteutuu momentilla 33.20.52 valtionosuus työmarkkinatuesta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen