Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2017/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 170/2017 vp; EV 173/2017 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 170/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Juha Niemelä, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5162009
Asia
Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan vuoden 2020 loppuun mennessä selvitys nyt säädettävän lainsäädännön vaikutuksista.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen