Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 124 vp; EV 184/2017) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 124/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295163288
Asia
Eduskunta edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia tulee tarkasti seurata ja tarvittaessa laajentaa keinoja, joilla aktiivisuusedellytyksen voi täyttää, jos ilmenee, etteivät nyt ehdotettavat keinot ole riittäviä estämään aktiivisesti työnhakua tai palveluun pääsyä yrittäneen työnhakijan joutumista vähennetylle etuudelle.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain muuttamisesta, lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, lain työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta ja lain sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.