Valtioneuvoston asetus YM/2017/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.40

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Sami Rinne, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295250361
Asia
Asetuksella säädettäisiin keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetuksella pantaisiin täytäntöön muut kuin lakitason sääntelyä edellyttävät tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annetun direktiivin vaatimukset. Asetus korvaisi voimassa olevan kansallisen polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (750/2013). Asetukseen sisältyvät ympäristönsuojeluvaatimukset koostuisivat sekä direktiiviin perustuvista, että puhtaasti kansallisista säännöksistä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista
Vaikutukset
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Tiukentuvat päästöraja-arvot vähentävät energiantuotantoyksiköiden päästöjä ilmaan ja tiheämmin suoritettavat päästömittaukset varmistavat entistä luotettavammin päästöraja-arvojen noudattamisen. Koska yksiköiden vaikutus paikalliseen ilmanlaatuun on pääsääntöisesti pieni, ei direktiivin mukaisiin velvoitteisiin siirtymisellä arvioida olevan paikalliseen ilmanlaatuun merkittävää vaikutusta. Asetukseen sisältyvät kansalliset ympäristönsuojelusäännökset olisivat pääosin kumottavan asetuksen mukaisia. Koska käytössä ei ole riittävää tietopohjaa uusina sääntelyn piiriin tulevien polttoaineteholtaan vähintään 1 mutta alle 5 megawatin yksiköiden lukumäärästä ja niiden ympäristönsuojelun nykytasosta, ei kansallisten säännösten ympäristövaikutuksia pystytä niiden osalta luotettavasti arvioimaan. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Direktiivin täytäntöönpanon myötä tiukentuvat päästöraja-arvot merkitsevät useille olemassa oleville energiantuotantoyksiköille tarvetta investoida esimerkiksi uusiin savukaasun puhdistuslaitteisiin. Tämän arvioidaan lisäävän uutta poltto- ja puhdistinlaitetekniikkaa tuottavien ja kehittävien yritysten liiketoimintaa. Kansalliset ympäristönsuojelumääräykset muun muassa nestemäisten polttoaineiden käsittelystä ja varastoinnista saattavat aiheuttaa erityisesti polttoaineteholtaan vähintään 1 mutta alle 5 megawatin yksiköille investointitarpeita ja muita kustannusvaikutuksia. Asetukseen sisältyvillä joustomahdollisuuksilla kuitenkin ehkäistäisiin saavutettaviin ympäristöhyötyihin nähden kohtuuttomia investointeja. Ilmansaasteiden Suomessa aiheuttamia terveyskustannuksia arvioidaan käynnissä olevalla hankkeella, jonka päätulosten perusteella merkittävimmät rahalliset terveyshyödyt direktiivin mukaisiin päästöraja-arvoihin siirtymisestä saavutetaan pienhiukkaspäästöjen vähentyessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen