Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2017/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 97/2017 vp; EV 182/2017 vp)

HE 97/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Panu Pykönen, Hallitusneuvos p.+35 8295530225
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää liitteinä 3-14, 21-24, 41, 42, 47 ja 48 olevat lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018, kuitenkin niin, että tuloverolain muuttamisesta annettavan lain 1 §:n 2 momentti, työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta annettavan lain 2 §, verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annettavan lain 1 §:n 3 momentti ja 2 §:n 2 momentti, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annettavan lain 56 §:n 4 momentti ja 78 §:n 2 momentti, perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta annettavan lain 51 §:n 2 momentti ja 52 §:n 1 momentti, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta annettavan lain 20 b §:n 2 momentti sekä eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain 17 ja 20 §:n muuttamisesta annettavan lain 17 §:n 2 momentti tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019, sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019, kuitenkin niin, että veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta annettavan lain 7 §:n 3 momentti tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Veronkantolaki
 2. Lag om skatteuppbörd
 3. Laki veronkantolain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
 5. Laki tuloverolain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av inkomstskattelagen
 7. Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 2 och 9 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
 9. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
 11. Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
 13. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
 15. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
 17. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av fastighetsskattelagen
 19. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta
 21. Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 6 § i lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen
 23. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
 25. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av mervärdesskattelagen
 27. Laki ennakkoperintälain 1 ja 23 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 1 och 23 § i lagen om förskottsuppbörd
 29. Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 9 § i lagen om skatt för titlar
 31. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 13 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner
 33. Laki rakennusverolain 14 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 14 § i byggskattelagen
 35. Laki Verohallinnosta annetun lain 29 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 29 § i lagen om Skatteförvaltningen
 37. Laki valmisteverotuslain 47 ja 47 d §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 47 och 47 d § i punktskattelagen
 39. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 2 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
 41. Laki tonnistoverolain 31 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 31 § i tonnageskattelagen
 43. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
 44. Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
 45. Laki yleisradioverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 5 § i lagen om rundradioskatt
 47. Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain 17 ja 20 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 17 och 20 § i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder
 49. Laki apteekkiverolain 2 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 2 § i apoteksskattelagen
 51. Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 7 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
 53. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 1 a § i lagen om källskatt på ränteinkomst
 55. Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 1 a § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
 57. Laki Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 1 a § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget
 59. Laki arpajaisverolain 1 a §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 1 a § i lotteriskattelagen
 61. Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta
 62. Lag om ändring av 3 § i lagen om skatteredovisning
 63. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 64. Lag om ändring av 8 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
 65. Laki autoverolain muuttamisesta
 66. Lag om ändring av bilskattelagen
 67. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
 68. Lag om ändring av fordonsskattelagen
 69. Laki polttoainemaksusta annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta
 70. Lag om ändring av 2 och 25 § i bränsleavgiftslagen
 71. Laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 13 § i lagen om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 73. Laki rataverolain 20 §:n muuttamisesta
 74. Lag om ändring av 20 § i banskattelagen
 75. Laki väylämaksulain 29 §:n muuttamisesta
 76. Lag om ändring av 29 § i lagen om farledsavgift
 77. Laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
 78. Lag om ändring av 7 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder och om tillämpning av direktivet
 79. Laki tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
 80. Lag om ändring av 7 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
 81. Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 82. Lag om ändring av 9 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten
 83. Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 11 ja 18 §:n muuttamisesta
 84. Lag om ändring av 11 och 18 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken