Valtioneuvoston kirjelmä VM/2017/211

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksen muuttamisesta (hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta)

U 71/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Tuula Karjalainen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530553
Asia
Euroopan komissio antoi 30 päivänä marraskuuta 2017 ehdotuksen neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta (COM(2017) 706). Ehdotus sisältää seuraavat toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan ja tehostamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rajat ylittävien alv-petosten torjumiseksi: - kaikkien asiaankuuluvien tietojen yhteinen käsittely ja analysointi Eurofiscin puitteissa; - jäsenvaltioiden välisiä yhteensovitettuja tarkastuksia koskevien toimintapuitteiden parantaminen; - tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon kehittäminen jäsenvaltioiden veroviranomaisten välillä Eurofiscin puitteissa ja lainvalvontaviranomaisten kanssa EU:n tasolla; - autoja koskevasta kahdesta eri alv-järjestelmästä johtuvien petosten torjuminen parantamalla pääsyä ajoneuvorekisteritietoihin; - tullimenettelyjä 42 ja 63 koskevien tietojen jakaminen tulli- ja veroviranomaisten välillä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komission mukaan ehdotettujen toimenpiteiden hyödyistä ei ole mahdollista antaa täsmällistä tai määrällistä arviota. Toimenpiteiden uskotaan kuitenkin parantavan jäsenvaltioiden tilannetta nopeasti ja tehokkaasti siltä osin kuin ne liittyvät rajat ylittäviin alv-petoksiin. Alv-tulojen odotetaan lisääntyvän. Viranomaisille myönnettävä automatisoitu pääsy ajoneuvorekisteritietoihin ja tullitietoihin edellyttää tietoteknisten järjestelmien kehittämistä, mutta vain rajallisesti. Uudet alv-petosten torjuntaan käytettävät välineet tuovat jäsenvaltioiden talousarvioihin hyötyjä, joiden uskotaan olevan kustannuksia suuremmat. Yrityksille ei pitäisi aiheutua lisäkustannuksia. Ehdotuksella parannetaan edellytyksiä jo nyt saatavilla olevien tietojen käyttämiselle ja analysoinnille. Yritykset hyötyisivät entistä tasapuolisemmista toimintaedellytyksistä ja sisämarkkinoiden paremmasta toiminnasta. Ehdotetut toimenpiteet edistäisivät rajat ylittävien alv-petosten selvittämistä ja torjuntaa myös Suomessa. Osa toimenpiteistä voi aiheuttaa vero- ja tullihallinnolle tietojärjestelmämuutoskustannuksia, joiden suuruus riippuu järjestelmien käytännön toteutuksesta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen