Hallituksen esitys PLM/2017/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2018 13.00

Puolustusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 203/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Hanna Nordström, Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana p.029 5140600
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sotilastiedustelusta. Esityksen tavoitteena on saattaa Puolustusvoimien tiedustelua koskeva lainsäädäntö ajan tasalle sekä täyttää perustuslaista ja Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sotilastiedustelun kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista, toiminnan ohjauksesta sekä valvonnasta puolustushallinnossa. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi Puolustusvoimien viranomaisten käytössä olevista tiedustelumenetelmistä ja toimivaltuuksien käytöstä päättämisestä sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa, tiedustelutiedon ilmoittamisesta, tiedustelukielloista ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös puolustusvoimista annettua lakia, sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettua lakia, julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annettua lakia sekä tuloverolakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset kohdistuvat pääosin puolustusministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön hallinnonaloille. Ehdotuksella on uusien toimivaltuuksien vuoksi taloudellisia vaikutuksia erityisesti sotilastiedusteluviranomaisena toimivan pääesikunnan ja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen toimintaan. Tiedustelutoiminnan valvonnan vuoksi esityksestä aiheutuisi kustannuksia puolustusministeriölle ja lupaviranomaiselle sekä perustettavalle uudelle valvontaviranomaiselle eli tiedusteluvaltuutetulle. Uusien tehtävien aiheuttama kokonaislisäkustannus puolustusministeriön hallinnonalalle arvioidaan olevan alkuvaiheessa noin 10 miljoonaa euroa vuositasolla. Tätä seuraavina vuosina toimintamenojen lisäykseksi arvioidaan noin 13 - 15 miljoonan euroa vuosittain. Lisäksi esityksestä arvioidaan syntyvän noin 5,3 miljoonan euron kustannusvaikutukset kohdistuen vuodelle 2018. Oikeusministeriön sotilastiedustelusta johtuviksi vuosittaisiksi toimintamenoiksi on arvioitu yhteensä noin 80 000 euroa lakien voimaantulovuodesta alkaen. Lisäkustannuksia ei voitaisi kattaa puolustusministeriön hallinnonalan nykyisten vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Lisäkustannukset ehdotetaan katettavaksi määrärahan lisäyksellä vuoden 2018 lisätalousarviossa ja vuosien 2019-2022 julkisen talouden suunnitelmassa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.