Hallituksen esitys SM/2018/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2018 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

HE 202/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488561
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa sekä muutettavaksi poliisilakia niin, että siihen lisättäisiin uusi luku, jossa säädettäisiin tiedustelumenetelmistä ja niiden käytöstä siviilitiedustelussa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia poliisin hallinnosta, lakia henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa, rikoslakia, esitutkintalakia, pakkokeinolakia ja lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa. Esitys liittyy samanaikaisesti annettaviin hallituksen esityksiin, joissa ehdotetaan säädettäviksi uusi sotilastiedustelulaki ja uusi laki tiedustelutoiminnan valvonnasta. Esitys liittyy myös perustuslain tarkistamista koskevaan hallituksen esitykseen. Luottamuksellisen viestin suojaan puuttuvat toimivaltuudet kytkeytyvät ehdotettuun perustuslain muutokseen. Kaikki tiedustelutoimintaan liittyvät hallituksen esitykset ovat riippuvaisia toisistaan, ja ne tulisi saattaa perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi yhtäaikaisesti. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (RV)
Vaikutukset
Esitysehdotuksella tulisi olemaan vaikutusta valtion talousarvioon. Osa vaikutuksista olisi pysyviä, osa kertaluonteisia lähinnä investoinneista aiheutuvia. Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa on otettu lähtökohdaksi, että siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Ehdotetut kustannusvaikutukset ovat arvioita. Julkisen talouden suunnitelman yhteydessä sekä talousarvion ja lisätalousarvion valmistelun yhteydessä ratkaistaan uudistuksen eri momenteille mahdollisesti edellyttämien määrärahojen mitoitus ja ajoitus. Suojelupoliisin tiedustelutoiminnan kehittämisestä aiheutuvat kustannukset tulisivat vuosina 2018-2021 olemaan 12,506milj (2018), 11,169milj. (2019), 11,169milj. (2020), jonka jälkeen 11,004milj. (2021) euroa per vuosi. Sisäministeriön tiedustelutoiminnan ohjaus- ja valvontatoimintojen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset tulisivat vuodesta 2019 lähtien olemaan 0,35milj. euroa per vuosi. Siviilitiedustelulainsäädäntö aiheuttaisi kustannusvaikutuksia myös poliisille. Niiden arvioidaan olevan vuodesta 2019 lähtien 1,32milj. per vuosi. Vastaavalla tavalla oikeushallinnolle aiheutuvat kustannukset olisivat 0,944milj. euroa per vuosi. Taloudellisten vaikutusten lisäksi esitysehdotuksella arvioidaan olevan vaikutuksia kansantalouteen ja yrityksiin, viranomaistoimintaan ja yhteiskuntaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.