Valtion avustusten myöntäminen UM/2018/18

« Raha-asiainvaliokunta 25.1.2018 13.00

Ulkoministeriö

Valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Crisis Management Initiative ry:lle (CMI) vuosille 2018-2021

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Jyrki Nissilä, Lähetystöneuvos p.029 5351205
Asia
Ulkoministeriö myöntää 22 valikoidulle kansalaisjärjestölle kehitysyhteistyöhön valtionavustusta ohjelmamuotoisena, nk. ohjelmatukea. Ohjelmatuen hakukierroksella 2017 ulkoministeriö vastaanotti yhteensä 22 hakemusta, joiden yhteenlasketun haetun valtionavustuksen määrä on 339 322 982 euroa vuosille 2018–2021. Kansalaisyhteiskuntayksikön vuodelle 2018 esitetyt määrärahat ja valtuudet ovat yhteensä 237 000 000 euroa, joista ministeriö on suunnitellut käyttävänsä kansalaisjärjestöjen ohjelmatukeen yhteensä 206 800 000 euroa vuosille 2018–2021. Hakukierroksen esityksistä 10/22 on arvoltaan yli 10 miljoonaa euroa ja käsitellään näin raha-asiainvaliokunnassa. Näiden kymmenen osalta on huomioitava että yhdellekään näistä hakijoista ei esitetä koko haettua summaa yksikön käytettävissä olleen määrärahatilanteen ja hakemusten laadullisen arvioinnin perusteella. Esitettävä tuki CMI:n ohjelmalle on 12 000 000 euroa vuosille 2018–2021. CMI on saanut ohjelmatukea vuodesta 2014 lähtien. CMI on johtava asiantuntijajärjestö konfliktinratkaisussa. CMI:n Kohti rauhaa – konflikti kerrallaan -ohjelman pitkän aikavälin tavoite on ehkäistä ja ratkaista väkivaltaisia poliittisia konflikteja. Välittömät tavoitteet ovat: 1) Parantaa konfliktinehkäisy- ja -ratkaisuprosessien laatua ja tehokkuutta, 2) Vahvistaa toimijoiden pitkäjänteistä kykyä ja asemaa osallistua konfliktinehkäisyyn ja -ratkaisuun yhteiskunnassa, ja 3) Parantaa kansainvälisen yhteisön käytäntöjä konfliktinehkäisyssä ja konfliktinratkaisussa. Käytännössä CMI fasilitoi rauhanprosessien valmistelu-, neuvottelu- ja toteutusvaiheita; tarjoaa joustavaa, nopeaa ja kustannustehokasta osaamista virallisten välittäjien tarpeisiin; tukee kansallisia toimijoita näiden omissa pyrkimyksissä ehkäistä ja ratkaista ristiriitoja lisäämällä luottamusta ja rakentamalla vuoropuhelua eri toimijoiden välille; lisää naisten osallistumista rauhanprosesseihin ja edistää konkreettisia tapoja toteuttaa YK:n päätöslauselmaa 1325 kestävien tuloksien aikaansaamiseksi, sekä korostaa tiedon, kokemusten ja oppien jakamisen merkitystä rauhanvälityksen alalla. CMI:n ohjelma kohdentuu konfliktitilanteisiin kolmella maantieteellisellä alueella: Euraasia (Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidzhan), Lähi-itä (Irak, palestiinalaisalueet) ja Pohjois-Afrikka (Libya) ja Saharan eteläpuoleinen Afrikka (Burundi, Etelä-Sudan). Toiminta-alueiden valintaan on vaikuttanut rauhanvälityksen tarve ja pyynnöt paikallisilta tahoilta sekä CMI:n kokemus, aluetuntemus, profiili ja verkostot alueilla. Ohjelma myötävaikuttaa merkittävästi muutaman tärkeän pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lähtö- ja kauttakulkumaan rauhan edellytyksiin. Ulkopuolisissa arvioinneissa CMI:tä on kiitetty sekä sisältöasioiden tuntemuksesta ja odottamattomien kontaktien avautumisesta että kyvystä antaa rauhanprosesseille pitkäaikaista ja suhteellisen määrittelemätöntä tukea. CMI:llä on hyvät suhteet korkean tason päättäjiin sekä vahva uskottavuus sovitteluprosesseissa ja vuoropuheluissa. Järjestö nähdään myös kykeneväisenä antamaan kenttätason tukea oikea-aikaisesti.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtionavustus, yhteensä 12 000 000 euroa, osoitetaan vuosille 2018–2021 vuoden 2018 talousarvion momentilta 24.30.66 (Kansainvälinen kehitysyhteistyö) käyttösuunnitelman kohdasta 8 (Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle) vuodelle 2018 2 850 000 euroa vuoden 2018 määrärahasta sekä momentin perusteluissa myönnetyistä valtuuksista vuodelle 2019 3 050 000 euroa, vuodelle 2020 3 050 000 euroa ja vuodelle 2021 3 050 000 euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta