Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2017/105

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2018 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 103/2017 vp; EV 153/2017 vp)

HE 103/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Ville Hinkkanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150165
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen