Hallituksen esitys OM/2018/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta

HE 198/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Tuula Majuri, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5150280
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen perustuslain sääntelyä luottamuksellisen viestin salaisuuden suojasta. Perustuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös, johon koottaisiin luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamista koskeva sääntely. Perustuslaissa ehdotetaan säädettäväksi, että lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten torjunnassa, oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa ja vapaudenmenetyksen aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotettu muutos mahdollistaisi lainsäädännön, jolla rajoitetaan luottamuksellisen viestin salaisuutta uusilla perusteilla. Käytännössä muutoksella mahdollistettaisiin viestin salaisuuteen puuttuvia tiedustelutoimivaltuuksia koskevan lainsäädännön säätäminen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen