Hallituksen esitys OM/2018/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

HE 199/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Tuula Majuri, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5150280
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tiedustelutoiminnan valvonnasta. Uudella lailla järjestettäisiin siviili- ja sotilastiedustelun laillisuusvalvonta sekä säädettäisiin eräistä parlamentaarisen valvonnan yksityiskohdista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös valtion virkamieslain 7 § siten, että laillisuusvalvonnasta vastaavalle tiedusteluvaltuutetulle ja hänen toimintonsa virkamiehille asetettaisiin vaatimus Suomen kansalaisuudesta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tiedustelun valvontajärjestelmällä turvataan osaltaan luottamusta tiedustelutoiminnan asianmukaisuuteen ja yksilön oikeusturvan toteutumiseen. Uuden valvontaviranomaisen, tiedusteluvaltuutetun tehtävän perustamisella ei puututtaisi muiden valvontaviranomaisten, kuten ylimpien laillisuusvalvojien ja muiden erityisvaltuutettujen lakisääteiseen asemaan. Esityksellä on talousarviovaikutuksia, jotka otetaan huomioon talousarvio- tai lisätalousarviovalmistelussa, kun voimaantulon aikataulu täsmentyy eduskuntakäsittelyn myötä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.