Määrärahan jako MMM/2018/14

« Raha-asiainvaliokunta 8.2.2018 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jako Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimeenpanoa varten

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Leena Summanen, Maaseutuekonomisti, esittelijä p.029 5162272
Asia
Päätöksellä jaettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksille 111 121 000 euroa myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja valtion rahoitusosuutena käytettäväksi vuonna 2018 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuudesta 87 700 000 euroa on alueelliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten, 21 421 000 euroa on Leader-ryhmien paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten ja 2 000 000 euroa on koko ohjelma-aluetta koskevia toimia varten. Maaseuturahaston rahoitusosuus on 42 % julkisesta rahoituksesta, joka sisältää valtion rahoitusosuuden lisäksi muuta kansallista julkista rahoitusta (pääosin kuntien rahoitusta). Maaseutuvirasto oikeutetaan tarvittaessa siirtämään myöntämisvaltuutta alueiden yhteisiin hankkeisiin sekä tekemään myöntämisvaltuuksiin vähäisiä muutoksia maa- ja metsätalousministeriön päätöksen puitteissa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvion momentilla 30.10.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen) määritellään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 4 §:n 3 kohdan mukaiset jakoperusteet myöntämisvaltuuden alueellista jakoa varten. Päätös sisältää osan vuoden 2018 talousarvioon otetusta myöntämisvaltuudesta (118 500 000 euroa). Myöntämis-valtuudesta jää jakamatta 7 379 000 euroa, joka jaetaan myöhemmin Leader-ryhmien kehystarkistusta koskevan maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti paikallista kehittämistä varten. Vuosien 2014–2017 ja tämän päätöksen myöntämisvaltuudet huomioon ottaen on jaettu 74 % momentin 30.10.64 käyttöön ohjelmakaudella 2014–2020 tarkoitetusta rahoituskehyksestä. Maksaminen voi jatkua sidottavan myöntämisvaltuuden perusteella enintään 31.12.2023 saakka.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta