Valtiovarainministeriön asetus VM/2018/12

« Raha-asiainvaliokunta 8.2.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2018 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Elina Pylkkänen, Finanssineuvos p.+35 8295530254
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään, että valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2018 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat jako-osuudet vahvistettaisiin. Samoin esitetään vahvistettavaksi ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Lisäksi esitetään vahvistettavaksi työnantajasuoritusten vähimmäismäärät sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2018 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Veronsaajaryhmien jako-osuudet on arvioitu henkilöverotuksen suunnittelumallilla siten, että ne vastaisivat mahdollisimman tarkasti lopullisia maksuunpantujen verojen osuuksia verovuodelta 2018. Laskennassa on huomioitu vuoden 2018 veroperusteet sekä väestön tulojen kehityksessä ennakoidut muutokset samoin kuin seurakuntien jäsenmäärässä arvioidut muutokset. Esitetyt jako-osuudet vaikuttavat ennusteeseen vuonna 2018 kertyvästä valtion ansio- ja pääomatuloveron tuotosta. Uudet veronsaajaosuudet pienentävät ennustetta 11 miljoonalla eurolla. Takuutilitysmenettelyllä turvataan työnantajasuoritusten tilitykset veronsaajille.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta