Valtioneuvoston kirjelmä VM/2018/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan valuuttarahaston perustaminen)

U 5/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Seppo Tanninen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530224
Asia
Komissio esittää (COM(2017) 827 final) Euroopan vakausmekanismin (EVM) muuttamista Euroopan valuuttarahastoksi (EVR). Ehdotuksen mukaan EVR perustetaan omaksi unionin lainsäädännön alaiseksi oikeushenkilökseen. Sen oikeudellinen asema vastaisi EU-virastoa. Siitä tulisi EVM:n seuraaja, jossa EVM:n nykyiset taloudelliset ja institutionaaliset rakenteet säilyisivät pääosin ennallaan. Eräs olennainen muutos olisi se, että neuvosto vahvistaisi EVR:n merkittävää harkintavallan käyttämistä edellyttävät päätökset, EU-virastoille ei saa delegoida laajaa harkintavaltaa sisältävää toimivaltaa. EVR:n päätöksentekomenettely eroaisi olennaisesti EVM:n päätöksentekomenettelystä. Rahoitustukipäätökset tehtäisiin vahvistetulla määräenemmistöllä, 85 prosenttia annetuista äänistä. Nykyisin nämä EVM:n päätökset tehdään yksimielisesti ja yksimielisyydestä voidaan poiketa vain hätätilamenettelyssä. EVR toimisi yhteisenä varautumisjärjestelynä yhteiselle kriisinratkaisurahastolle. Se olisi aluksi kooltaan 60 miljardia euroa. Komissio ei esitä ehdotuksessa muutoksia EVM:n pääomarakenteeseen tai lainanantokapasiteettiin taikka niitä koskeviin päätöksentekomenettelyihin, alistusmenettelyä lukuun ottamatta. Komission esityksessä ei ole lainkaan sijoittajanvastuuta koskevia elementtejä tai esityksiä velkajärjestelymenettelyistä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komission ehdotuksella ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia Suomelle, koska Suomen osuus EVR:n maksetusta pääomasta ja vaadittaessa maksettavasta pääomasta sekä EVR:n enimmäislainanantokyky säilyisivät samoina kuin ne ovat EVM:ssa. EVR on kuitenkin valtiontaloudellisesti merkittävä Suomelle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen