Hallituksen esitys OM/2018/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.3.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

HE 9/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Anu Talus, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150586
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tietosuojalaki. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Esityksessä ehdotetaan, että samalla kumottaisiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta. Ehdotettu laki olisi henkilötietojen käsittelyyn sovellettava yleislaki. Ehdotetussa laissa säädettäisiin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteesta ja erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelystä eräissä tilanteissa, tietoyhtesikunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavasta ikärajasta, valvontaviranomaisesta, oikeusturvasta sekä eräistä tietojenkäsittelyn erityistilanteista. Tietosuojalaki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuojalain sääntelystä voitaisiin poiketa, jos poikkeaminen olisi mahdollista tietosuoja-asetuksen antaman harkintamarginaalin puitteissa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös rikoslain 38 luvun 9 §:ää siten, että nykyinen laaja henkilötietojen käsittelyä koskeva kriminalisointi korvattaisiin tietojen urkintaa koskevalla kriminalisoinnilla. Lisäksi ehdotetaan muutoksia sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulevan voimaan 25.5.2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Sääntelykokonaisuuden vaikutukset seuraavat suurelta osin yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Ehdotetulla lailla pyritään säilyttämään tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa nykyinen oikeustila mahdollisimman pitkälle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen